• Lorem ipsum

artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten met Dutch Bait Company. Algemene voorwaarden van de klant of van derden worden uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De klant aanvaardt uitdrukkelijk de Algemene Voorwaarden door het mondeling danwel schriftelijke accepteren van een aanbieding dan wel door het doen van een bestelling bij Dutch Bait Company.

1.3 Dutch Bait Company kan bij schriftelijke overeenkomst van bepalingen van de Algemene Voorwaarden afwijken. De overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden blijven onverkort van kracht. Indien bepalingen botsen, prevaleert de bepaling uit de overeenkomst.

artikel 2: Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Dutch Bait Company zijn vrijblijvend. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de klant bij de eventuele bestelling of aanvraag verstrekte gegevens van de juistheid waarvan Dutch Bait Company mag uitgaan. De inhoud van folders, brochures, flyers en nieuwsbrieven zijn onder voorbehoud en binden Dutch Bait Company niet.

2.2 Dutch Bait Company is gerechtigd een bestelling te weigeren danwel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd of niet kan worden geleverd, deelt Dutch Bait Company dit binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling gemotiveerd aan de klant mede.

2.3 Dutch Bait Company en de klant erkennen dat door het gebruik van elektronische communicatiemiddelen een geldige overeenkomst tot stand komt. Het ontbreken van een gewone handtekening doet aan de geldigheid niets af. De administratie van Dutch Bait Company dient als uitgangspunt van bewijs van de door de klant aan Dutch Bait Company verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Dutch Bait Company verrichtte leveringen.

2.4 De klant kan een overeenkomst slechts ontbinden op grond van de artikelen 3.2 en 6.1.

artikel 3: Prijzen

3.1 De prijs voor een artikel wordt vermeld in euro's, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten en eventuele andere heffingen, tenzij anders is vermeld op de website.

3.2 Dutch Bait Company behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om bij een prijsstijging in de periode tussen de bestelling en de levering en/of bij een verkeerde prijsvermelding een prijs voor een artikel eenzijdig te wijzigen. De klant is alsdan gerechtigd om binnen tien werkdagen na mededeling daarvan kosteloos de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

artikel 4: Betaling

4.1 Betaling kan slechts geschieden op een van de betaalmethoden zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan een bestelling kunnen nadere betalingsvoorwaarden worden gesteld.

4.2 Betaling van facturen dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder inhouding of korting te geschieden steeds binnen 30 werkdagen na factuurdatum en op de door Dutch Bait Company in de factuur aangegeven wijze en in de daar aangegeven valuta.

4.3 De betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de afnemer/opdrachtgever derhalve ook zonder ingebrekestelling in verzuim.

4.4 Bij niet-tijdige betaling is de klant vanaf de dag waarop de betaling aan Dutch Bait Company uiterlijk diende plaats te vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd ad 1,5% per maand. Indien betaling pas plaatsvindt nadat Dutch Bait Company de klant heeft aangemaand, is de klant tevens een bedrag van aan administratiekosten verschuldigd. Indien Dutch Bait Company haar vordering ter incasso uitbesteedt, zijn tevens de buitengerechtelijke incassokosten, gelijk aan een bedrag van 15% van het verschuldigde bedrag, door de klant verschuldigd, onverminderd de bevoegdheid van Dutch Bait Company om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte (buiten)gerechtelijke incassokosten te vorderen.

4.5 Betaling van een bedrag strekt eerst in mindering van de gemaakte kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en tot slot in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4.6 Ingeval van niet-tijdige betaling is Dutch Bait Company bevoegd (verdere) levering van een artikel op te schorten tot het moment waarop de klant de etalingsverplichtingen volledig is nagekomen.

4.7 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Dutch Bait Company.

4.8 Indien bij incasso van het te betalen bedrag onvoldoende saldo op de bank- of girorekening van de klant aanwezig blijkt te zijn dan wel door een andere reden het niet kan worden geïncasseerd, is Dutch Bait Company gerechtigd een hernieuwde opdracht voor een incasso aan de betreffende financiële instelling te plaatsen. Eventuele extra incassokosten worden aan de klant doorberekend.

4.9 De wederpartij mag een schuld uit een overeenkomst niet met enige vordering op Dutch Bait Company verrekenen.

4.10 Dutch Bait Company behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, waarbij nakoming van haar verplichtingen kan worden opgeschort totdat de verlangde zekerheid is gesteld.

artikel 5: Levering

5.1 De levering geschiedt op de wijze als tussen partijen overeengekomen en maximaal binnen dertig dagen na bestelling.

5.2 De door Dutch Bait Company opgegeven levertijden zijn slechts indicatief.

5.3 Zodra het artikel op het afleveradres aan de klant wordt afgeleverd, gaat het risico betreffende het artikel over op de klant.

artikel 6: Reclames

6.1 De klant is verplicht om bij aflevering te onderzoeken of het artikel aan de overeenkomst beantwoordt. Indien dit niet het geval is, dient de klant Dutch Bait Company daarvan binnen vijf werkdagen na de vaststelling daarvan gemotiveerd hiervan op de hoogte te stellen.

6.2 Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

6.3 Retournering van het artikel kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan Dutch Bait Company.

6.4 Indien is aangetoond dat het artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Dutch Bait Company de keuze het betreffende artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw artikel dan wel het factuurbedrag daarvan te restitueren.

6.5 Dutch Bait Company behoudt het recht om een geretourneerd artikel te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend of gebruikt dan wel wanneer het is beschadigd, tenzij deze schade aan Dutch Bait Company, de leverancier of de transporteur van het artikel is toe te rekenen. Dutch Bait Company zal de klant hierover schriftelijk informeren.

artikel 7: Retourzending en terugbetaling

7.1 De klant heeft het recht om artikel(en) binnen zeven werkdagen zonder opgaaf van reden te retourneren.

7.2 Indien de klant de overeenkomst ontbindt en het artikel reeds heeft ontvangen, dient de klant het artikel onmiddellijk, doch uiterlijk binnen zeven werkdagen na de ontbinding van de overeenkomst aan Dutch Bait Company retour te zenden.

7.3 In geval van ontbinding op grond van artikel 3.2 of 6.1 zijn de redelijke kosten van retourzending voor Dutch Bait Company. In geval van ontbinding op grond van artikel 9.2 zijn de kosten van retourzending voor de klant.

7.4 In geval van ontbinding op grond van artikel 3.2 wordt een retourzending slechts geaccepteerd, indien het artikel deugdelijk is verpakt en het artikel onbeschadigd is.

7.5 Dutch Bait Company zal uiterlijk binnen vijftien werkdagen na ontvangst van het retour gezonden artikel het door de klant betaalde bedrag retourneren.

artikel 8: Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Voor elk door Dutch Bait Company geleverd artikel geldt louter de garantie die een producent van het artikel verstrekt.

8.2 De inhoud van de website en van de overige uitingen van Dutch Bait Company is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Dutch Bait Company kan evenwel geen garanties geven met betrekking tot de aard, inhoud en juistheid van de informatie. Zij is dan ook niet aansprakelijk voor kennelijke fouten of onvolkomenheden.

8.3 De aansprakelijkheid van Dutch Bait Company voor schade - waaronder mede maar niet uitsluitend valt te begrijpen schade die het gevolg is van onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de informatie in de meest ruime zin des woords zoals door Dutch Bait Company uitgegeven - die de wederpartij lijdt doordat Dutch Bait Company (of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is) tekortschiet in de nakoming van deze overeenkomst of in verband met de uitvoering van deze overeenkomst een onrechtmatige daad pleegt, is uitgesloten.

8.4 Artikel 8.3 geldt niet voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van Dutch Bait Company of van enig persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is. De aansprakelijkheid voor zulke schade is beperkt tot aansprakelijkheid voor directe schade aan zaken en directe schade door dood of letsel en voorts beperkt tot de factuurwaarde of, indien sprake is van een duurovereenkomst, de vergoeding die de wederpartij de laatste maand heeft betaald.

8.5 Onder de in artikel 8.3 genoemde informatie wordt in elk geval mede (maar bepaald niet uitsluitend) verstaan de inhoud van advertenties en/of aan natuurlijke of rechtspersonen wettelijk voorgeschreven publicaties, voor zover die door (een) ander(en) dan Dutch Bait Company zijn samengesteld.

8.6 Een eventuele aansprakelijkheid van Dutch Bait Company en van de personen, voor wie Dutch Bait Company verantwoordelijk is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

9.1 Het eigendom van een artikel gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de klant over, nadat de klant al hetgeen de klant ter zake van enige overeenkomst met Dutch Bait Company verschuldigd is, volledig heeft voldaan, daaronder tevens begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen.

9.2 De klant mag een artikel, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

artikel 10: Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Dutch Bait Company in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mede te delen en zonder dat Dutch Bait Company gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht van Dutch Bait Company wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was.

artikel 11: Slotbepalingen

11.1 Nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden heeft geen effect op het bindend zijn van de overige bepalingen.

11.2 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Dutch Bait Company in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Dutch Bait Company vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.3 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomstenwaarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.4 Alle uit een Overeenkomst voortvloeiende geschillen die niet in goed onderling overleg tot een oplossing kunnen worden gebracht zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

11.5 Deze Algemene Voorwaarden kunnen ten alle tijden door Dutch Bait Company worden gewijzigd, zonder voorafgaande kennisgeving. De gewijzigde voorwaarden zijn direct beschikbaar op de Website. Gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn direct van toepassing.

11.6 Dutch Bait Company erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Algemene Voorwaarden erkent de klant dit eveneens.